Jelentkezés

A jelentkezésről és a felvételről az Egyetemi Doktori Szabályzat rendelkezik.
A BTDI tagjai évenként a felvételi jelentkezési határidő előtt legalább 3 hónappal megadják a meghirdethető kutatási témákat, amelyeket a BTDIT megtárgyal és elfogad. A szükséges jelentkezési lap innen letölthető. 
A teljes idejű (nappali) állami ösztöndíjas doktoranduszok BTDI-ra eső évenkénti létszámát az Oktatási Minisztérium által a SZIE részére biztosított keretből a EDHT határozza meg. Ez a szám meglehetősen korlátozott. Az önköltséges nappali és levelező, valamint az egyénileg felkészülő doktoranduszok létszámát a BTDI programjainak kapacitása és feltételei szabják meg. Az évenként felvehető hallgatói létszámot a BTDIT döntés előkészítő módon megtárgyalja és felterjeszti a MDB felé.
A BTDI-ban folyó doktori képzés célja, hogy az egyetemekről kikerült és tudomány iránt egyértelműen elhivatott, fiatal diplomás szakemberek közül a legjobbak számára lehetőséget biztosítson szakmai ambícióik megvalósításához, és szakmai segítséget adjon tudományos életpályájuk elindításához. A doktori képzésbe tehát csak azokat a jelölteket szabad bevonni, akikről feltételezhető, hogy kiváló tudományos kutatók, egyetemi oktatók, alkotó értelmiségiek, vagy a szakmai közélet legfelsőbb szintű vezetői lesznek.
 
Fentiek miatt a doktori iskola csak azon jelöltek felvételét támogatja, akik a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott feltételek teljesítésén túl: önálló szakmai gondolatokkal és cselekvési képességgel rendelkeznek (a kutatásukban szakmai segítségre, konzultációkra, de nem közvetlen irányításra szorulnak); korábbi tevékenységükkel (TDK, demonstrátori tevékenység, publikációk vagy más szakmai alkotás, esetleg másoddiploma, stb.) már bizonyították a doktori képzésre való alkalmasságukat.
 
A doktori képzésre való jelentkezés előtt a jelöltek a doktori iskola vezetőjével vagy valamelyik akkreditált témavezetővel konzultálva elkészítik a doktori képzésük részletes oktatási és kutatási programját és azt a jelentkezéssel egyidőben a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.
 
A felvételre jelentkezők meghallgatására és értékelésére a BTDI ad hoc bizottságot hoz létre, amely a BTDI Tanácsának tagjaiból és titkárból áll. A felvételi vizsga követelményeit a SZIE EDSZ tartalmazza, A felvételi döntésekről az érintetteket a vonatkozó szabályzat szerint értesít